ประเภทการทวงถาม และ ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)

ประเภทการกู้ยืมเงิน

การกู้ยืมเงิน (มีหนังสือสัญญากู้)

กรณีบุคคธรรมทั่วไป

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญากู้ 1,000 บาท
คนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 500 บาท

มีสามีหรือภริยาที่ลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยานในหนังสือสัญญาดังกล่าว

700 บาท

กรณีนิติบุคคล/หจก./บริษัท

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญากู้ 900 บาท
คนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 400 บาท

มีกรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการผู้จัดการลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

600 บาท

การกู้ยืมเงิน (มีแชทไลน์/เฟส/เมสข้อความและสลีปการโอนเงิน)

กรณีบุคคธรรมทั่วไป

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีแชทไลน์/เฟส/เมสข้อความและสลีปการโอนเงิน 1,800 บาท

กรณีนิติบุคคล/หจก./บริษัท

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีแชทไลน์/เฟส/เมสข้อความและสลีปการโอนเงิน 2,000 บาท

ประเภทการเช่าซื้อ

ทวงถามทุกกรณี ได้แก่ ทวงถามค่าเช่าซื้อ บอกเลิกสัญญา เรียกค่าส่วนต่าง ค่าขาดประโยชน์

กรณีบุคคธรรมทั่วไป

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญาเช่าซื้อ 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 500 บาท

มีสามีหรือภริยาที่ลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยานในหนังสือสัญญาดังกล่าว

700 บาท

กรณีนิติบุคคล/หจก./บริษัท

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญาเช่าซื้อ 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 400 บาท

มีกรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการผู้จัดการลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

600 บาท

ประเภทการค้ำประกัน (เอกเทศ)

ทวงถามทุกกรณี และทุกประเภทที่ตกลงค้ำประกันสัญญา

กรณีบุคคลธรรมดาทั่วไป (ที่ประกอบกิจการเป็นปกติธุร)

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญาค้ำประกัน 1,500 บาท

มีสามีหรือภริยาลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในหนังสือสัญญาดังกล่าว

700 บาท

กรณีนิติบุคคล/หจก./บริษัท

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญาค้ำประกัน 1,500 บาท

มีกรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการผู้จัดการลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

700 บาท

ประเภทบัตรเครดิต

ทวงถามทุกกรณี ได้แก่ ทวงถามเงินทดรองที่ออกแทน ค่าบริการ ค่าเสียหายอื่นๆ

 กรณีบุคคลธรรมดาทั่วไป

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 500 บาท

มีสามีหรือภริยาที่ลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

700 บาท

กรณีนิติบุคคล/หจก./บริษัท

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 400 บาท

มีกรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการผู้จัดการลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

600 บาท

ประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล

ทวงถามทุกกรณี ได้แก่ ทวงถามเงินกู้ ทวงถามเงินเช่าซื้อ ซื้อสินค้าเงินผ่อนที่ออกทดรองแทน อื่นๆ

กรณีบุคคลธรรมดาทั่วไป ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 500 บาท

มีสามีหรือภริยาที่ลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

700 บาท

กรณีนิติบุคคล/หจก./บริษัท

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 400 บาท

มีกรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการผู้จัดการลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

600 บาท

ประเภทให้เช่า

ทวงถามทุกกรณี ได้แก่ ทวงถามค่าเช่าที่ค้างชำระ บอกเลิกสัญญาเช่า  ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย และอื่นๆ

กรณีบุคคลธรรมดาทั่วไป

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 500 บาท

มีสามีหรือภริยาที่ลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

700 บาท

กรณีนิติบุคคล/หจก./บริษัท

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 400 บาท

มีกรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการผู้จัดการลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

600 บาท

ประเภทขายฝาก

ทวงถามทุกกรณี ได้แก่ ทวงถามไถ่ถอน ค่าซื้อฝาก ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย และอื่นๆ

กรณีบุคคลธรรมดาทั่วไป

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 500 บาท

มีสามีหรือภริยาที่ลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

700 บาท

กรณีนิติบุคคล/หจก./บริษัท

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 400 บาท

มีกรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการผู้จัดการลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

600 บาท

ประเภทจำนอง จำนำ

ทวงถามทุกกรณี ได้แก่ ทวงถามเงินกู้ เงินจำนอง บอกกล่าวบังคับจำนอง ค่าเสียหาย และอื่นๆ

กรณีบุคคลธรรมดาทั่วไป

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 500 บาท

มีสามีหรือภริยาที่ลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

700 บาท

กรณีนิติบุคคล/หจก./บริษัท

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 400 บาท

มีกรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการผู้จัดการลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

600 บาท

ประเภทละเมิด ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย

ทวงถามทุกกรณี ได้แก่ สัญญาให้อยู่อาศัยแล้วไม่ออก ให้ใช้แล้วไม่ให้ใช้ต่อไป บุกรุกขับไล่ รื้อถอน เรียกค่าเสียหาย และอื่นๆ

กรณีบุคคลธรรมดาทั่วไป

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 500 บาท

มีสามีหรือภริยาที่ลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

700 บาท

กรณีนิติบุคคล/หจก./บริษัท

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 400 บาท

มีกรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการผู้จัดการลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

600 บาท

ประเภทแจ้งการโอน และการรับโอนสิทธิเรียกร้อง

กรณีบุคคลธรรมดาทั่วไป

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 500 บาท

มีสามีหรือภริยาที่ลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

700 บาท

กรณีนิติบุคคล/หจก./บริษัท

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 400 บาท

มีกรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการผู้จัดการลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

600 บาท

ประเภทรับช่วงสิทธิไล่เบี้ย

กรณีบุคคลธรรมดาทั่วไป

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 500 บาท

มีสามีหรือภริยาที่ลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

700 บาท

กรณีนิติบุคคล/หจก./บริษัท

ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท
มีคนค้ำประกัน (ต่อคนๆ เพิ่มคนละ) 400 บาท

มีกรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการผู้จัดการลงนามให้ความยินยอม/เป็นพยาน ในคำขอ/สัญญาดังกล่าว

600 บาท

ประเภทบันทึกหย่า

ทวงถามทุกรณี ได้แก่ ให้ปฏิบัติตามสัญญาหย่า บันทึกท้ายทะเบียนหย่า บันทึกหย่า หนังสือหย่า และอื่นๆ

กรณีสามีหรือภริยา ให้สามีหรือภริยาอีกฝ่ายปฏิบัติตามบันทึกหย่า  ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
กรณีระหว่างสามีหรือภริยา  กับสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหนึ่ง 1,500 บาท
กรณีให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ปฏิบัติตามสัญญาเพื่อบุคคลภายนอก 2,000 บาท
กรณีแจ้งให้บุคคลที่สาม (บุคคลภายนอก) ทราบถึงข้อตกลงเพื่อบุคคลภายนอก(รายละ) 1,500 บาท
กรณีนิติบุคคล (ที่ประกอบกิจการเป็นปกติธุร) ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
มีหนังสือสัญญา 1,500 บาท