สัญญากู้เงิน

 

ทำที่…………………………………..

 

วันที่………..เดือน…………….…………..

 

                   ข้าพเจ้า……………………………………………อายุ……………ปี…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้กู้” ขอทำหนังสือนี้ให้ไว้แก่บริษัท………………………………………………..จำกัด

สำนักงานเลขที่……………….ถนน…………………แขวง……………………เขต………………………..

กรุงเทพมหานคร  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ให้กู้”   เพื่อเป็นหลักฐานว่า:-

                     

     ข้อ 1.  ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวน………………บาท             (……………………………………)

                             ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญานี้

               

                      ข้อ 2.  ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ…………………………………………....ต่อปีกำหนดส่งเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน ภายในวันที่……………………….ของเดือนในเวลาทำงานของผู้ให้กู้แต่ถ้าวันกำหนดส่งดอกเบี้ยเช่นว่านี้ ตรงกับวันหยุดงานของผู้ให้กู้ ก็ให้เลื่อนไปส่งในวันเปิดงานที่ถัดไป ทั้งนี้หากผู้กู้ผิดนัดในการส่งชำระดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการผิดนัดทั้งหมด และยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องคดีต่อศาลได้ทันที

               

                     ข้อ 3.  ผู้กู้ตกลงจะชำระหนี้ตามสัญญานี้ภายในวันที่…………………..เดือน..……………………...

..………….. แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามสัญญานี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดที่กล่าวมาก็ได้  ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร และโดยมิพักต้องชี้แจงแสดงเหตุ ผู้กู้สัญญาว่าในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกร้องดังกล่าวมานี้ผู้กู้จะชำระหนี้ตามที่เรียกร้องทันที

                                                                                                                                                                                                                            ข้อ 4.  ผู้กู้สัญญาว่าถ้าผู้กู้ย้ายตำบลที่อยู่จากภูมิลำเนาดังกล่าวข้างต้นตามสัญญานี้ผู้กู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบภายใน วัน มิฉะนั้นถือว่าผู้กู้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเงินกู้ทั้งหมดคืนโดยทันที

ข้อ 5.  ถ้าผู้กู้ผิดข้อตกลงในข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้ ผู้กู้ยอมรับผิดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น บรรดาที่ผู้ให้กู้พึงได้รับอันเนื่องมาจากความผิดข้อตกลงของผู้กู้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือนเรียกร้องทวงถาม ดำเนินคดีและบังคับการชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกอย่างทุกประการ

                ผู้กู้ได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน ณ วัน,เดือน,ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ…………………………….ผู้กู้        

        (…………………………….)

 

ในนาม บริษัท……………………………จำกัด โดย

              ลงชื่อ……………………………ผู้ให้กู้

                     (…………………………….กรรมการ )

 

ลงชื่อ……………………………ผู้ให้กู้

       (…………………………….กรรมการ )

 

ลงชื่อ……………………………พยาน

       (……………………………..)

 

ลงชื่อ……………………………พยาน

       (……………………………..)

ทนายปรึกษาฟรี
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายอาสา - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ

🌈👉ติดตั้ง แอปพลิเคชัน👈🌈

💖⚖️“ (ทนายความประชาชน) ”⚖️💖

https://play.google.com/store/apps/

X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ